Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

Z

Zábezpeka

Majetok, ktorý sa dlžník zaviazal odovzdať veriteľovi v prípade nesplácania. Základná úroková sadzba Sadzba Európskej centrálnej banky, ktorú Európska centrálna banka stanovuje a zverejňuje prehlavné refinančné obchody vykonávané Eurosystémom v rámci Európskeho systému centrálnych bánk. Od tejto sadzby sa odvíjajú všetky úrokové sadzby úverov a vkladov pre klientov.

Z

Záväzok

Predstavuje existujúcu povinnosť fyzickej alebo právnickej osoby. Môžeme ho oceniť. Jeho splnenie v budúcnosti predstavuje úbytok peňažných prostriedkov.

Z

Zisk

Kladný rozdiel medzi celkovými výnosmi (príjmami) a celkovými nákladmi (výdavkami) podniku alebo investície.

Z

Zložené úročenie

Je najčastejšia forma úročenia používaná v bankách. Napríklad v prípade vkladových produktov sa úročí nielen vklad (istina), ale aj úroky z predchádzajúcich období.

Z

Zmluva

Právne záväzný akt medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami.

Z

Životná úroveň

Celková úroveň komfortu jednotlivca, domácnosti, obyvateľstva meraná množstvom tovarov a služieb, ktorí spotrebúvajú.

Z

Životné minimum

Je spoločensky uznaná minimálne hranica príjmov občana, pod ktorou nastáva stav hmotnej núdze. Upravená je v zákone č. 601/2003 Z.z. o životnom minime. Aktuálna výška životného minima je 198,09 € (platí do 30.06.2016).

Z

Životné poistenie

Samostatný druh poistenia, zahrňujúci poistenie pre prípad smrti, dožitia, poistenie vena, investičné poistenie, kapitálové poistenie. Delí sa na rezervotvorné, pri ktorom má poistený právo na odkupnú hodnotu v prípade skoršieho zániku a na rizikové, pri ktorom sa odkupná hodnota netvorí.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk