Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

V

Variabilný symbol

Je maximálne 10 miestne číslo, ktoré je spolu s konštantným symbolom, číslom účtu platiteľa a príjemcu, sumou, menou a dátumom splatnosti súčasťou prevodného príkazu. Vyplnenie variabilného symbolu nie je povinné. Slúži na identifikáciu platby medzi klientmi banky.

V

Veriteľ

Veriteľ je jedna zo zmluvných strán úverového vzťahu, väčšinou banka, ktorá poskytla klientovi - dlžníkovi na stanovenú dobu peňažné prostriedky.

V

Vinkulácia

Je blokácia peňazí na účte klienta v prospech banky alebo iného subjektu.

V

Vklad

Vkladom sú peniaze vložené na účet klienta.

V

Vlastné imanie

Je dlhodobý vlastný zdroj krytia majetku, ktorého najdôležitejšou súčasťou je základné imanie. Základné imanie je všetko to, čo do podniku (firmy) vložili zakladatelia.

V

Výdavok

Ide o úbytok peňažných prostriedkov (peňazí) alebo ich ekvivalentov (šeky, peňažné poukážky). Poznáme povinné výdavky (nájomné), nutné výdavky (stravovanie) a voliteľné výdavky (kino).

V

Všeobecné obchodné podmienky

Sú dokumentom, ktorý upravuje vzťahy medzi klientom a poskytovateľom finančných služieb. Sú súčasťou zmluvy o finančných službách. Obsahujú napríklad definície pojmov, poplatky, spôsoby informovania a pod.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk