Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

U

Účtovný zostatok

Účtovný zostatok zobrazuje stav na účte v konkrétnom časem avšak na rozdiel od aktuálneho zostatku sa zobrazujú aj už zadané paltby platby s neskorším dátumom spracovania. Do účtovného zostatku sa nezaratáva povolené prečerpanie na účte.

U

Úrok

Je cena peňazí za ich poskytnutie na vopred dohodnuté obdobie. Pri vkladoch je to suma, ktorú platí banka klientovi, pri úveroch je to suma, ktorú platí klient banke. Je to tiež suma, ktorú finančné inštitúcie, štát alebo korporácie platia za používanie peňazí investora.

U

Úroková sadzba

Je cena peňazí (úverov a vkladov) vyjadrená v percentách daná ako pomer úroku a vkladu.

U

Úrok z omeškania

Je suma, ktorú musí dlžník uhradiť banke v prípade omeškania splátky úveru. Spôsob výpočtu a výška úrokovej sadzby je stanovená v zmluve a vo všeobecných obchodných podmienkach.

U

Úver

Je produkt, pri ktorom banka poskytne na isté, vopred stanovené obdobie určenú sumu peňazí a klient sa zaviaže poskytnuté prostriedky vrátiť a zaplatiť úrok.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk