Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

S

Sadzobník poplatkov banky

Je dokument, v ktorom sú uvedené všetky poplatky banky. Cenník spolu s obchodnými podmienkami banky sú súčasťou každej zmluvy o poskytovaní bankových produktov a služieb. O cenách musí byť klient informovaný ešte pred podpisom zmluvy. Cenník musí banka zverejňovať na pobočke banky a na internete. O zmenách v cenníku musí byť klient informovaný 15 dní pred zmenou. Spôsob informovania je dohodnutý v zmluve alebo v obchodných podmienkach banky. Banka musí o zmenách informovať aj Národnú banku Slovenska, ktorá vybrané ceny zverejňuje na svojej webovej stránke. Počas trvania zmluvného vzťahu banka môže upraviť ceny. Ak klient nesúhlasí, má právo v súlade s obchodnými podmienkami odstúpiť od zmluvy. Sankčná úroková sadzba, sankčný úrok V prípade, ak klient pri úvere porušil podmienky zmluvy (napríklad v prípade omeškania splátky) platí v banke sankčný úrok.

S

Sociálne poistenie

Je to systém poistení ( nemocenské, starobné, invalidné, úrazové, garančný fond, poistenie v nezamestnanosti, rezervný fond). Jeho úlohou je ochrana obyvateľov v rôznych situáciách (ako napr. materstvo, či pracovná neschopnosť), a to najmä pokiaľ ide o následky vo vzťahu k pracovnej sile. Podstata poistného systému vychádza z predchádzajúcej ekonomickej aktivity občanov a ich príjmov. Ide o systém zásluhovosti, ktorý je súčasťou reformy sociálneho poistenia, čo v praxi znamená, že výška poistnej dávky bude adekvátna odvedenej časti (odvodov do poistných fondov) prostriedkov do systému.

S

Splátka

Splátka je pravidelná platba za poskytnutý úver, ktorú platí dlžník (klient) veriteľovi (banke) v stanovených (zväčša mesačných) intervaloch. Splátka sa skladá z dvoch časti, zo splátky istiny a z úroku. Súhrn všetkých splátok tvorí celkovú výšku požičaných prostriedkov a úrokov zaplatených za poskytnutie úveru.

S

Sporenie

Proces vyčleňovania časti príjmu na použitie v budúcnosti. Úspory sú zdrojom okamžitej hotovosti v prípadoch núdze a zároveň sú určené na plnenie krátkodobých cieľov a investovanie.

S

Sporiaci účet

Je krátkodobý vkladový produkt kombinácia terminovaného vkladu a bežného účtu. Na jednej strane poskytuje vyššie úročenie podobne ako termínované vklady, na strane druhej peniaze na účte nie sú viazané podobne ako na bežnom účte.

S

Spotrebný úver

Je úver poskytnutý domácnostiam za účelom nákupu spotrebných tovarov alebo služieb, resp. zaobstarania bývania. Na rozdiel od napríklad investičných úverov sa predmet kúpy nestáva zdrojom príjmov na splatenie tohto úveru. Spotrebný úver môže mať podobu kontokorentného úveru (povolené prečerpanie, kreditnej karty, splátkového úveru) a úverov na bývanie (hypotéka, hypotekárny úver).

S

Sťažnosť

Vyjadrenie nespokojnosti s výrobkom/službou, často vo forme listu adresovaného predávajúcemu alebo finančnej inštitúcii, ktorý dokumentuje problémy a uvádza požadované riešenie.

S

Škodová udalosť

Udalosť, z ktorej vznikla škoda a je dôvodom vzniku práva poškodeného na poistné plnenie. Vrámci jednej škodovej udalosti môže vzniknúť niekoľko poistných udalostí. Napríklad pri havárii autobusu, ktorá predstavuje jednu škodovú udalosť, utrpí škodu päť poistených ľudí, a teda ide o päť poistných udalostí.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk