Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

P

p. a. (per annum)

Je skratka používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „za rok“. Napríklad pri vkladoch úroková sadzba označená ako 5 % p. a. znamená, že za rok na vklade získate 5 % z vložených peňazí.

P

PIN (Personal Identification Number)

Zvyčajne štvormiestne osobné identifikačné číslo, viažuce sa k platobnej karte. PIN umožňuje vykonávať transakcie ako sú napríklad platba za tovar v obchode alebo vyber peňazí z bankomatu.

P

Platobná karta

Umožňuje majiteľovi vyberať hotovosť (napríklad z bankomatu alebo na pobočke banky) a uhrádzať platby za tovary a služby (pomocou platobného terminálu alebo imprintera). Najrozšírenejším druhom platobných kariet na Slovensku je debetná karta, ktorá je naviazaná na bežný účet a majiteľ karty používa vlastné finančné prostriedky z vlastného účtu. Ďalším druhom je kreditná karta, v prípade ktorej klient čerpá úver z banky.

P

p.m. (per mensem)

Je skratka používaná v súvislosti s úrokovou sadzbou pri úveroch a vkladoch a znamená „za  mesiac". Napríklad pri vkladoch úroková sadzba označená ako 1 % p.m. znamená, že za rok na vklade získate 12 % z vložených peňazí.

P

Poistenie súkromné

Je organizované ako dobrovoľné (nepovinné), pričom sa v ňom okrem princípu solidarity výrazne uplatňuje aj princíp individuálnosti. Vykonávajú ho komerčné inštitúcie na ziskovom princípe. Výšku poistného, výšku poistného plnenia a ďalšie dôležité podmienky tohto poistenia určuje poistná zmluva.

P

Poistenie verejné

Ide o povinné poistenie, kde okruh poistencov a aj výšku poistného upravuje zákon. Hlavnými druhmi verejného poistenia sú sociálne poistenie realizované Sociálnou poisťovňou a zdravotné poistenie realizované zdravotnými poisťovňami. Verejné poistenie je organizované ako povinné poistenie na princípe solidarity.

P

Poistený

Osoba uvedená v poistnej zmluve, ktorej vyplýva z poistenia právo na poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť a to bez ohľadu na to, či poistenie dohodla sama, alebo iná osoba (poistník).

P

Poistka

Je písomné potvrdenie poisťovateľa o uzavretí poistnej zmluvy.

P

Poistná doba

Je doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté.

P

Poistná suma

Horný limit finančnej náhrady, ktorú poisťovateľ poskytne v prípade poistnej udalosti ak sa splnia podmienky dojednané v poistnej zmluve.

P

Poistná udalosť

Je udalosť, ktorá je bližšiešie určená vpoistnej zmluve ana základe ktorej vzniká právo na vyplatenie poistného plnenia ( napr. pri havárii autobusu (škodová udalosť) utrpí škodu 5 ľudí (5 poistných udalostí).

P

Poistná zmluva

Je zmluva, ktorou sa poisťovateľ zaväzuje poistenému poskytnúť poistné plnenie, ak nastane poistná udalosť vzmluve bližšiešie určená. Osoba, ktorá spoisťovateľom zmluvu uzavrela (poistník) sa zaväzuje platiť poisťovateľovi dohodnuté poistné.

P

Poistné

Cena za poistenie. Môže byť platené jednorazovo za celú dobu poistenia, (jednorazové poistné) alebo v dohodnutých časových obdobiach, napr. mesačne, štvrťročne, polročne, ročne, (bežné poistné).

P

Poistné obdobie

Je časové obdobie, dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí poistné (tzv. bežné poistné).

P

Poistník

Osoba (fyzická alebo právnická), ktorá s poisťovateľom uzatvorila poistnú zmluvu. Je povinná platiť poistné za poistnú ochranu a má práva stanovené v poistnej zmluve. Má aj právo zmluvu vypovedať.

P

Povolené prečerpanie (kontokorent, kontokorentný úver)

Povolené prečerpanie je úverový produkt, ktorý banka môže kleintovi poskytnúť spolu s bežným účtom. Banka umožňuje klientov ísť do "mínusu". Ide v podstate o predschválený úver, ktorého veľkosť sa odvíja od výšky príjmu poukazovaného na účet. Povolené prečerpanie musí byž medzi klientom a bankou uvedené a dohodnuté v zmluve.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk