Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

O

Obchodný plán

Pomáha zamerať sa na svoje obchodné ciele, analyzuje ich, vyjasňuje si štruktúru a aktivity manažmentu na vymedzený časový úsek dopredu. Vytvára kritériá, meradlo úspechu či neúspechu. Je to ideálny dokument k potvrdeniu serióznosti spoločnosti a je podmienkou strednodobého až dlhodobého plánovania.

O

Obchodná spoločnosť

Spoločnosť založená za účelom podnikania. Môže ju tvoriť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb. Údaje o obchodnej spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra. Definuje ju obchodný zákonník. Poznáme verejnú obchodnú spoločnosť, komanditnú spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciovú spoločnosť.

O

Odňatie, zabavenie veci

Zabavenie zábezpeky, často bez predchádzajúceho oznámenia, v prípade že dlžník prestane splácať pôžičku.

O

Osobný dôchodkový účet

Je samostatným účtom sporiteľa, ktorý si sporí prostriedky v systéme starobného dôchodkového sporenia, v tzv. II. pilieri. Na tomto účte sa akumulujú nasporené finančné prostriedky v podobe tzv. dôchodkových jednotiek. Výška nasporenej sumy na osobnom dôchodkovom účte závisí jednak od množstva odvedených finančných prostriedkov na tento účet a jednak od úspešnosti investičnej stratégie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk