Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

N

Náhrada škody

Odškodnenie za určitú utrpenú ujmu. Poskytuje sa v peniazoch alebo ako vecné plnenie.

N

Nájomná zmluva

Zmluva, ktorou prenajímateľ prenecháva za nájomné nájomcovi vec, aby ju dočasne (v dojednanej dobe) užíval alebo z nej bral aj úžitky.

N

Neplnenie

Nesplnenie finančných záväzkov alebo porušenie zmluvy.

N

Nepovolené prečerpanie

Ak klient minie viac peňazí, ako je jeho stav na bežnom účte a s bankou nemá dohodu oposkytnutí kontokorentného úveru (povolené prečerpanie „povolený debet“) nastane nepovolené prečerpanie. Klient z prečerpanej sumy platí výrazne vyšší úrok, ako je to v prípade povoleného prečerpania, alebo kreditnej karty.

N

Neživotné poistenie

Je samostatný druh poistenia, ktorý zahŕňa poistenie úrazu, poistenie choroby, hnuteľných a nehnuteľných vecí proti rôznym rizikám, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú inej osobe, poistenie úveru, kaucie a rôznych finančných strát, poistenie právnej ochrany, asistenčné služby a pod.

N

Nominálna úroková miera

Je bežná úroková miera uvedená v zmluve, alebo v úrokovom lístku banky, ktorá však na rozdiel od reálnej úrokovej miery neodráža vplyv očakávanej inflácie.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk