Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

M

Majetok

Predstavuje hmotné i nehmotné prostriedky, ktoré vlastní fyzická osoba alebo právnická osoba a prinášajú jej ekonomický úžitok. Z časového hľadiska môže ísť o dlhodobý majetok, alebo krátkodobý majetok.

M

Medziúver

Je špecifický úverový produkt poskytovaný len stavebnými sporiteľňami, ktorý slúži na preklenutie časového obdobia do pridelenia cieľovej sumy, uvedenej v zmluve o stavebnom sporení.

M

Miera výnosnosti

Ročné výnosy investície vyjadrené v percentách investovanej čiastky; tiež známe ako výnos. Príklad: Ročná dividenda vo výške 3 eura vydelená cenou akcie 34 eur = 0,088, čo predstavuje mieru výnosnosti 8,8%.

M

Miera inflácie

Vyjadruje mieru rastu alebo poklesu cenovej hladiny (cien) v danom období v porovnaní s predchádzajúcim obdobím (najčastejšie rok). Na výpočet sa používa index spotrebiteľských cien (CPI - consumer price index).

M

Mimoriadna splatnosť úveru

Mimoriadna splatnosť úveru nastáva v prípade, ak klient jednostranne porušil podmienky, za ktorých mu bol poskytnutý úver. V takomto prípade je klient povinný banke splatiť úver v bankou stanovenom termíne v celej výške. Podmienky vyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru sú stanovené v zmluve o poskytnutí úveru a v obchodných podmienkach. Najčastejším dôvodom na mimoriadnu splatnosť úveru je meškanie so splátkami úveru, použite úveru na iný účel ako bol v zmluve stanovený a poskytnutie nepravdivých údajov banke.

M

Mzda

Cena práce, obvykle počítaná podľa mzdovej tarify alebo mzdovej sadzby. Vypláca sa podľa v dohodnutých termínoch, spravidla mesačne.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk