Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

L

Lehota splatnosti úveru

Je doba, počas ktorej dlžník spláca úver formou pravidelných splátok. Od lehoty splatnosti je závislá výška splátky. Dlhšia lehota splatnosti znižuje pravidelné splátky, vďaka čomu sa zvyšuje dostupnosť úveru, avšak zároveň rastie celková cena úveru.

L

Lízing

Predstavuje prenájom majetku. V rámci daného vzťahu vystupuje nájomca a prenajímateľ. Nájomca je povinný platiť zmluvne dohodnuté platby. Prenajímateľ je vlastníkom majetku. Je povinný prenajímaný majetok sprístupniť nájomcovi.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk