Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

I

IBAN (International Bank Account Number)

Medzinárodné číslo bankového účtu, používané pri zahraničných transakciách v rámci EÚ, ktoré má rovnakú štruktúru vo všetkých krajinách únie.

I

Indexácia

Spôsob zachovania reálnej hodnoty poistného plnenia, ktorý je dohodnutý v poistnej zmluve formou zvyšovania poistnej sumy a poistného v dôsledku existujúcej inflácie.

I

Inflácia

Znehodnotenie peňazí, ktorého najčastejším prejavom je celkové zvýšenie cenovej hladiny tovarov a služieb v ekonomike; opakom je menej bežná deflácia. Rast obeživa vmiere presahujúcej množstvo tovaru a služieb na trhu.

I

Inkaso, príkaz na inkaso

Inkaso a príkaz na inkaso je spôsob pravidelnej úhrady za služby ako sú elektrina, nájomné, plyn, telefón, ktorý sa používa v prípadoch, ak uhrádzaná suma nie je rovnaká. Pre vytvorenie

I

Investovanie

Činnosť zameraná na rozloženie (umiestnenie) voľného kapitálu s cieľom jeho zhodnotenia. Najčastejšie ide o nákup cenných papierov, ako sú akcie, dlhopisy, podielové listy a nehnuteľnosti za účelom dosiahnutia zisku po istom čase. S investovaním je spojené riziko straty, preto je potrebné analyzovať a rozložiť riziko (minimalizovať ho), vyhodnotiť výšku možného výnosu (investičná stratégia) a stanoviť trvanie investície (investičný horizont).

I

Istina

Je požičaná suma peňazí, z ktorej banka počíta výšku úrokov, a ktorá sa splácaním znižuje.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk