Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

F

Finančná gramotnosť

Schopnosť používať poznatky a zručnosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť si celoživotné finančné zabezpečenie.

F

Finančné ciele

Výsledky snaženia jedinca, prostredníctvom ktorých dosiahne žiadané ekonomické uspokojenie.

F

Finančný agent

Osoba, ktorej činnosť spočíva v ponuke finančných produktov a v sprostredkovaní finančných produktov v prospech jednej alebo viacerých finančných inštitúcií. Finančný agent musí byť zapísaný v registri, ktorý vedie Národná banka Slovenska.

F

Finančný plán

Dokument, ktorý identifikuje finančné ciele a potreby jednotlivca, očakávané budúce príjmy, úspory, investície, poistenie a činnosti zamerané na zvládanie dlhov; vtypickom prípade obsahuje aj prehľad o čistom majetku fyzickej alebo právnickej osoby.

F

Finančný trh

Systém trhových vzťahov, finančných inštitúcií, nástrojov a operácií, ktoré sprostredkúvajú pohyb dočasne voľných peňažných prostriedkov medzi jeho účastníkmi (veriteľmi a dlžníkmi).

F

Fixná úroková sadzba

Fixná úroková sadzba je úroková sadzba pri úveroch, ktorá sa počas doby fixácie nemení. Obdobie fixácie vzniká na základe dohody medzi klientom a bankou. Fixná úroková miera sa najčastejšie pouţíva pri hypotékach. Doba fixácie býva zvyčajne od 1 do 10 rokov.

F

Fond ochrany vkladov

Je zo zákona poverený zabezpečovaním a výkonom činností, súvisiacich s ochranou vkladov fyzických osôb a zákonom vymedzených právnických osôb, uložených v bankách a pobočkách zahraničných bánk, ktoré sú účastníkmi systému ochrany vkladov v Slovenskej republike.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk