Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

C

Cash advance

Je doplnková služba k platobným kartám a slúži na výber hotovosti v domácej alebo tiež cudzej mene. Umožňuje vybrať hotovosť prostredníctvom platobnej karty na pobočke banky alebo v zmenárni.

C

Cenník, sadzobník poplatkov

Zoznam ponúkaných produktov a služieb, obsahujúci ich podrobný popis a cenu za každú položku uvedenú v cenníku.

C

Cenný papier

Peniazmi oceniteľné právo na majetkové plnenie alebo majetkový nárok vlastníka cenného papiera voči emitentovi, t.j. tomu, kto cenný papier emitoval (vydal). Na druhej strane prestavuje dlh alebo majetkovú povinnosť emitenta cenného papiera voči vlastníkovi cenného papiera. Môže mať podobu listiny (listinný cenný papier) alebo zápisu na účte (zaknihovaný t.j. dematerializovaný cenný papier).

C

Číslo bankového účtu

Je jedinečná kombinácia písmen, číslic a symbolov, určená na identifikáciu bankového účtu. V slovenských podmienkach sa skladá z troch častí: predčíslie účtu (maximálne 6-miestne číslo).

C

Čistá mzda (netto)

Ak od hrubej mzdy odpočítame poistné na zdravotné a sociálne poistenie, prípadne dôchodkové sporenie dostaneme čistú mzdu.

C

Čistý majetok

Meradlo finančného stavu osoby v danom čase, zodpovedajúce tomu, čo osoba vlastní (majetok) mínus to čo osoba dlhuje (záväzky).

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk