Slovnik finančných pojmov icon

Slovník

A

Akcia

Cenný papier, s ktorým sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa na riadení spoločnosti, jej zisku a na likvidačnom zostatku pri zániku spoločnosti. Patrí do kategórie dlhodobých cenných papierov, vyjadruje podiel majiteľa na majetku konkrétnej spoločnosti.

A

Akciová spoločnosť

Skratka a.s. Zakladá sa zakladateľskou listinou alebo zakladateľskou zmluvou. Vzniká zápisom do obchodného registra. Vzniknúť môže na základe výzvy na upisovanie akcií a bez výzvy na upisovanie akcií. Spoločnosť ručí za svoje záväzky celým svojim majetkom. Akcionári za záväzky spoločnosti neručia. O dôležitých skutočnostiach sa rozhoduje na valnom zhromaždení.

A

Akontácia

Môžeme sa stretnúť aj s označením preddavok. Prvá splátka kúpnej ceny pri podpise zmluvy pred odovzdaním predmetu kúpy. Najčastejšie je vyjadrená percentuálne z obstarávacej ceny tovaru.

A

Aktuálny zostatok

Aktuálny zostatok je informatívny údaj, ktorý zobrazuje objem peňazí na účte v konkrétnom čase. Do aktuálneho zostatku sa zvyčajne nezarátava povolené prečerpanie na účte (povolený „debet“) a už zadané prevody s neskorším dátumom spracovania.

A

Americká hypotéka

Je úverový produkt zabezpečený nehnuteľnosťou, ktorý môže byť na rozdiel od hypotekárneho úveru použitý na akýkoľvek účel. Výhodou oproti spotrebným úverom je nižšia úroková sadzba.

A

Anuitné splátky

Anuitné platby alebo splátky sú rovnakými splátkami, platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas celej doby splatnosti úveru. Anuitná splátka úveru sa skladá z dvoch zložiek, a to zo splátky istiny a úroku. Na začiatku úverového vzťahu najväčší podiel splátky tvorí úrok na konci naopak istina.

Kontaktujte nás

E-mail:

Správa:

Mob.: +421 907 501 782
E-mail: info@financnaakademia.sk